SMMM Staja Başlama Soru ve Cevapları

05 Aralık of 2012 by

01.05.20XX tarihinde yapılan muhasebe kaydının hatalı olduğu 23.06.200XX tarihinde tespit edilmiştir. Söz konusu işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile düzeltilir (Muhasebe işlemleri Bilgisayar Marifetiyle yapılmaktadır) ?

A)Hatanın tespit edildiği tarihte ilk fişin dolayısıyla yevmiye maddesinin ters kaydı yapılır ve devamında doğru işlem kaydı gerçekleştirilmek üzere yeni bir kayıt (fiş) oluşturulur.
B)3.05.20XX tarihli fiş bilgisayar ortamında düzeltilir (Yeni bir kayıt üretilmez).   
C)Yevmiye defterinin ilgili sayfadaki maddesi, (03.05.200XX tarihli yevmiye kaydının) üzerine İPTAL yazılarak işlem neticelendirilir.
D)03.05.20XX tarihli fiş 23.06.200XX tarihinde ters kayıt yapılmak suretiyle ilk fişin kayıtlar üzerindeki etkisi yok edilir.
E)03.05.20XX tarihli fiş kayıtlardan çıkarılır.

Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kişilere şirkete yaptıkları çeşitli hizmetler veya şirketten olan alacakları karşılığı olarak; şirketin kuruluşundan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetlerine ne denir? 

A)İntifa Senedi
B)İmtiyazlı Hisse Senedi
C)Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
D)Adi Hisse Senedi
E)Kurucu Hisse Senetleri

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin dokunulamaz olma özelliğinin getirdiği bir sonuç değildir?

A)Standart hale getirilememesi
B)Formüle edilememe
C)Teşhirinin zor olması
D)Kolayca tanımlanamama  
E)Talebe uygun hale getirilebilmesi

Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?
A)Tükenmemiş maliyet  
B)Değişken maliyet
C)Sabit maliyet
D)Sistematik maliyet
E)Tükenmiş maliyet

Üretimde çalışan işçilere ödenen sosyal nitelikteki yardımlar hangi giderler içerisinde yer alır?
A)Yatırım giderleri
B)Genel üretim giderleri   
C)İşletme giderleri
D)Direkt işçilik giderleri
E)Genel yönetim giderleri

T Üretim İşletmesi’nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı mamul stokları   3.000 TL.
Dönem sonu mamul stokları   1.000 TL.
Dönem başı yarı mamul stokları   2.000 TL.
Dönem sonu yarı mamul stokları   1.000 TL.
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri   6.000 TL.
Direkt işçilik giderleri   1.000 TL.
Genel Üretim giderleri   2.000 TL.

Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyeti kaç TL’dir? 

Dimm + Dis+ Güg = üretim maliyeti => 6.000 + 1.000 + 2.000 = 9.000
Üretim maliyeti + D.Başı Mamul – D.Sonu mamul = Üretilen mamul maliyeti
9.000 + 3.000 – 1.000 = 11.000
Üretilen mamul maliyeti + D.Başı yarı mamul – D.Sonu Yarı mamul = Satılan malın maliyeti
11.000 + 2.000 – 1.000 = 12.000 TL

A)13.000 TL.
B)9.000 TL.
C)11.000 TL.
D)10.000 TL.
E)12.000 TL.   

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biri değildir?
Soru yanlış yazılmış sanırım çek, mevduat sertifikası, poliçe ve bono sermaye piyasası aracı değildir … Sorunun aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır şeklinde olmalı ve cevapda B şıkkı.. şıklardakilerden sadece yatırım fornu katılım belgesi sermaye piyasası aracıdır..

A)Çek  B)Yatırım fonu katılma belgeleri   C)Mevduat sertifikası  D)Poliçe    E)Bono

Oda yönetim kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.
B)Oda görevlilerinin atanması, işten el çektirilmesi ve terfisi konularında işlem yapmak yönetim kurulunun görevidir
C)Yönetim kurulu; üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur
D)Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan üç seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

E)Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçili    iki yıl için seçilirler..

Oda yönetim kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A)Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.
B)Üyelerden ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı talebi halinde, genel kurul toplantıya çağırılması zorunludur
C)Yönetim kurulu, odanın yürütme organı olması nedeniyle haftada bir kez toplanır    ayda bir kez toplanırlar..
D)Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir
E)Yönetim kurulu toplantılarında oylarda eşitlik halinde başkanın oyu üstün oy sayılır

SMM sınavı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur
B)Sınav komisyonu üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmalıdır .
C)Sınav komisyonu Türmob tarafından seçilir.    maliye bakanlığı tarafından, bildirilen adaylar arasından seçilir ) 
D)Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır
E)Sınav Komisyonunun 2 üyesi Maliye Bakanlığını, 3 üyesi Yüksek Öğretim Kurulunu, 2 üyesi Türmob’u temsil eder.

Birlik genel kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Birlik Genel Kurulu, Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.
B)Birlik Genel Kurulu; Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarını seçer.
C)Odalar tarafından gönderilen temsilciler Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça, Birlik genel kuruluna katılamaz.
D)Odaların seçtikleri temsilcilerin görev süresi 3 yıldır.    Temsilciler 2 yıl için seçilir ) 
E)Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci gönderir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre tacirler tutmak zorunda oldukları defterleri son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?
A)5 yıl B)3 yıl C)15 yıl   D)10 yıl   E)20 yıl

Ticari defterlerin teslimi hangi hallerde mümkündür?
A)Tasfiye, sözleşme, iflas
B)Adi şirket, ibraz, tasfiye
C)Şirket, tasfiye, ibraz
D)Sözleşme, tasfiye, şirket
E)Miras, şirket, iflas.   

Cari hesap sözleşmesine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


A)Cari hesap sözleşmesi sonunda hesabın tasfiye edilmesine hesabın kapatılması denir.   
B)Taraflardan birinin iflas etmesi cari hesap sözleşmesini sona erdirir.
C)Cari hesap sözleşmesi belirli veya belirsiz süre için yapılabilir.
D)Hesap devresi sonunda tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf 1 ay içinde buna itiraz etmezse bakiyeyi kabul etmiş sayılır.
E)Belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi taraflardan birinin ölümü ile sona erer.

Saklanması zorunlu olan defter ve belgeler saklama süresi içinde yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ziyaa uğraması halinde tacirin, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerdeki ticari işlere bakan mahkemeye başvurarak almak zorunda olduğu belgeye ne ad verilir?

A)Mücbir sebep belgesi   
B)Afet belgesi
C)Hasar belgesi
D)Kayıp defter belgesi
E)Zayi belgesi

Aşağıdakilerden hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ismen düzenlenmiş defterlerden değildir?
ismen düzenlenmiş demek, onamaya tabi defterler anlamında 
A)Yevmiye defteri
B)Defteri kebir
C)Alacak defteri   
D)İşletme hesabı defteri
E)Envanter defteri

Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


A)Sicil memurunun tescili talep edilen hususun kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceleme yetkisi vardır.   ( Memur değil müdür inceleyebilir..)
B)Ticaret sicili asliye ticaret mahkemesi bünyesinde tutulur.
C)Tescil işlemi kural olarak ilgililerin talebi üzerine gerçekleşir.
D)Ticaret unvanları ticaret siciline tescil edilen hususlardan biridir.
E)Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsun, üçüncü şahıslar hakkında kaydın Ticaret sicili gazetesi ile ilanını izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade eder.

Ticari defterlerin sadece uyuşmazlıkla ilgili kısmının incelendiği duruma ne ad verilir?


A)Bilirkişi incelemesi
B)Denetim
C)İbraz
D)Teslim
E)Devir

Örgütün amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunan çatışmalara ne denir?


A)Fonksiyonel olmayan çatışma   
B)Dikey çatışma
C)Fonksiyonel çatışma
D)Komuta-Kurmay çatışmaları
E)Yatay çatışma

6458_6722

Previous:

Mayıs 2012 SMMM Staj 1. Bölüm Soru ve Cevapları

3hbg6.gif

Next:

10 MART 2012 MALİYET MUHASEBESİ,MALİ ANALİZ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

You may also like

Post a new comment